Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Strzygach

od 1 września 2020 r. (zasady bezpieczeństwa)

opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Osoby wchodzące do budynku szkoły dezynfekują ręce przy użyciu środka dezynfekującego.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Zostaje ograniczona ilość osób przebywająca w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  - osoba  po  przyprowadzeniu dziecka do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, po przebraniu dziecka przekazuje je pod opiekę opiekunki i opuszcza budynek szkolny.
 10. Rodzice zobowiązani są do przekazania numerów telefonów kontaktowych wychowawcom 
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu( izolatorium), zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Uczniowie będą przebywać w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostają ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Po wejściu do szkoły dzieci zostawiają ubrania wierzchnie i obuwie w wyznaczonych miejscach i przechodzą do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 18. Dzieci po skończonych zajęciach niezwłocznie udają się do domu, a oczekujące na autobus szkolny przechodzą na świetlicę szkolną  zachowując odpowiedni dystans.

                                                                       Dyrektor Szkoły

Zbigniew Gutowski