ZARZĄDZENIE NR 6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzygach

z dnia 15.03.2021  r.

 w sprawie : zawieszenie zajęć w Punkcie Przedszkolnym  przy Szkole Podstawowej w Strzygach.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Strzygach w okresie od 17.03.2021 r.. do dnia 19.03.2021 r.. ze względu  na organizację zajęć w szkole - nieobecność nauczycieli spowodowaną chorobą.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP Strzyg

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.